Poznaj bezpieczny internet!

Regulamin

O serwisie

1. Serwis Sieciaki.pl prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).
2. Głównym partnerem projektu Sieciaki.pl jest Fundacja Orange.
3. Wszystkie dane osobowe użytkowników serwisu będą przechowywane i przetwarzane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
4. Redakcja serwisu Sieciaki.pl odpowiada za wszelkie umieszczone w nim treści.

 

Przechowywanie danych osobowych

5. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
6. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Justyna Podlewska, e-mail: daneosobowe@fdds.pl.
7. Przetwarzanie danych osobowych FDDS odbywa się na podstawie co najmniej czterech warunków wskazanych przez RODO: art. 6 a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 pkt f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, art. 6 b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 d - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
8. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji misji czyli zapewnienia wszystkim dzieciom bezpiecznego dzieciństwa i traktowania ich z poszanowaniem ich godności i podmiotowości oraz w celu ochrony przed krzywdzeniem fizycznym i emocjonalnym, zaniedbaniem oraz wykorzystywaniem seksualnym.
9. Dane osobowe są przetwarzane również w celu pozyskiwania funduszy na działalność Fundacji.
10. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.
11. Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane do czasu likwidacji Fundacji lub złożenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu.
12. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
14. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem sieciaki@sieciaki.pl lub telefonem 22 616 65 05. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
15. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych.

22. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie Głównego Inspektora Ochrony danych Osobowych.

 

Rejestracja

23. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba odwiedzająca portal Sieciaki.pl. Użytkownicy serwisu dzielą się na zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych.
24. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.
25. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
26. Użytkownik niezarejestrowany to osoba, która nie dokonała rejestracji w serwisie. Brak rejestracji oznacza ograniczony dostęp do serwisu Sieciaki.pl.
27. Użytkownik zarejestrowany to osoba, która dokonała pełnej rejestracji i aktywowała swoje konto w serwisie. Ma ona pełny dostęp do wszystkich elementów serwisu.
28. Osoba małoletnia dokonuje rejestracji za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
29. Dane osobowe podane podczas rejestracji muszą zostać potwierdzone przez aktywację linku w e-mailu przesłanym na podany przez użytkownika adres e-mail.
30. Podane przez użytkownika dane osobowe podczas rejestracji mogą zostać użyte do analizy jego zachowań na stronie, zbierania danych demograficznych, udzielania wsparcia technicznego oraz odpowiedzi na pytania.
31. Dane osobowe podawane przy rejestracji są niezbędnym warunkiem wysłania nagród rzeczowych do użytkownika.
32. Każda osoba ma prawo do założenia tylko jednego konta w serwisie. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo usuwania kont naruszających ten punkt regulaminu.
33. Zabrania się używania obraźliwych i wulgarnych loginów w serwisie Sieciaki.pl. Loginy naruszające ten punkt regulaminu będą usuwane przez redakcję serwisu.
34. Każdy użytkownik serwisu Sieciaki.pl bierze odpowiedzialność za swoje konto.

 

Konkursy

35. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo publikowania prac użytkowników przesłanych na konkurs.
36. W konkursach organizowanych przez serwis Sieciaki.pl mogą brać udział tylko zarejestrowane osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.

 

Postanowienia końcowe

37. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę i inne osoby oraz za wady ukryte nagród.
38. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany lub usunięcia danych użytkownika uniemożliwiających skontaktowanie się z nim i przekazanie nagrody, jak również za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez użytkownika. W takim przypadku nagrodzony użytkownik traci prawo do nagrody i nie może zgłaszać wobec redakcji żadnych roszczeń.
39. Redakcja zastrzega sobie prawo modyfikacji, usunięcia części bądź całości zawartości serwisu bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.
40. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady użytkowania serwisu Sieciaki.pl.
41. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Copyright 2024 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl